http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 24/09/2018

Lấy ý kiến Dự thảo (lần 1) Thông tư hướng dẫn công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế để thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

File đính kèm: TT_QL_va_sd_kinh_phi.rar