http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 03/11/2021

Quyết định số 1665/QĐ-BGTVT ngày 10/09/2021 của Bộ GTVT sửa đổi bổ sung, chức năng nhiệm vụ của Cục ĐSVN

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1665/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2527/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Căn cứ Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 09/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Đường sắt 2017;

Căn cứ Quyết định số 796/QĐ-BGTVT ngày 04/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của Cục Đường sắt Việt Nam;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam tại Tờ trình số 1220/TTr- CĐSVN ngày 28/5/2021 và Công văn số 1845/CĐSVN-VP ngày 10/8/2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2527/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam như sau:

1. B sung đim e, g, h vào khoản 9 Điều 2:

     “e) Thẩm định trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội hàng năm của doanh nghiệp vận tải đường sắt.

      g) Theo dõi về vận tải an sinh xã hội; thực hiện theo dõi và cập nhật các báo cáo quyết toán thu, chi, báo cáo quyết toán thuế hàng năm của doanh nghiệp về tàu an sinh xã hội.

      h) Tổ chức kiểm tra xét duyệt quyết toán chi phí thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, chạy tàu an sinh xã hội của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt, báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả xét duyệt theo quy định.”

2. Sửa đổi, bổ sung đim h khoản 10 Điều 2:

     “h) Thực hiện việc đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt đô thị theo quy định của pháp luật.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 21 Điều 2:

     "21. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng. Tổ chức thực hiện công tác dự trữ quốc gia về lĩnh vực đường sắt theo quy định và theo thẩm quyền.”

4.  Sửa đổi Điều 3:

      “Điều 3. Cơ cấu tổ chức

          1. Văn phòng.

          2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

          3. Phòng Quản lý xây dựng và Kết cấu hạ tầng đường sắt.

          4. Phòng Vận tải - Khoa học công nghệ.

          5. Phòng Pháp chế - Thanh tra.

          6. Phòng Thanh tra - An toàn I (có các đội Thanh tra - An toàn số 1, 2, 3, 4, 5).

          7. Phòng Thanh tra - An toàn II (có các đội Thanh tra - An toàn số 6, 7, 8).

          8. Phòng Thanh tra - An toàn III (có các đội Thanh tra - An toàn số 9, 10).

          Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức nêu trên.”

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
Như khoản 2 Điều 5;
Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
Văn phòng Chính phủ;
Các Thứ trưởng;
Đảng ủy Bộ GTVT;
Công đoàn GTVT Việt Nam;
Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT;
Cổng Thông tin điện tử của Bộ GTVT;
- Tổng công ty ĐSVN;
Lưu: VP, TCCB (TX).

BỘ TRƯỞNGĐã kýNguyễn Văn Thể