http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 24/12/2015

PHÒNG KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

I. Vị trí và chức năng

Phòng Kế hoạch - Đầu tư và Hợp tác quốc tế là tổ chức tham mưu giúp Cục trưởng quản lý về kế hoạch, đầu tư và hợp tác quốc tế, bao gồm: chiến lược, quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, kế hoạch đầu tư phát triển, công tác thống kê trong ngành giao thông vận tải đường sắt và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đường sắt thuộc thẩm quyền của Cục.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về quy hoạch, kế hoạch, đầu tư:

a) Xây dựng, trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, đề án quốc gia về phát triển giao thông vận tải đường sắt trong phạm vi cả nước theo phân công của Bộ trưởng; tham gia xây dựng hoặc đóng góp ý kiến đối với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực khác có liên quan đến giao thông vận tải đường sắt theo sự phân công của Bộ trưởng;

b) Tổ chức thực hiện và kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dự án quốc gia về phát triển giao thông vận tải đường sắt đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân công của Bộ trưởng;

c) Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp việc xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án Cục chủ trì hoặc phối hợp;

d) Tổ chức thực nhiệm vụ quyền hạn của Chủ đầu tư các dự án quy hoạch, chuẩn bị đầu tư;

đ) Xây dựng, trình Bộ trưởng công bố danh mục các chương trình, dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công – tư; tổ chức xúc tiến đầu tư và vận động vốn ngoài ngân sách nhà nước phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và danh mục dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng;

e) Phối hợp với Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công – tư đàm phán Hợp đồng dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt bằng hình thức đối tác công - tư; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện Hợp đồng dự án theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng; theo dõi doanh nghiệp thực hiện Hợp đồng dự án trong giai đoạn quản lý và kinh doanh; chủ trì tiếp nhận công trình dự án theo quy định của pháp luật.

2. Về hợp tác quốc tế:

a) Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đường sắt; chủ trì hoặc tham gia đàm phán để ký kết, gia nhập các thỏa thuận, điều ước quốc tế, tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đường sắt theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng;

b) Tổ chức đàm phán và ký kết nghị định thư đường sắt biên giới hàng năm với cơ quan quản lý nhà nước về đường sắt của các quốc gia có nối ray với đường sắt Việt Nam theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng;

c) Phối hợp quản lý, chỉ đạo hoạt động của các thành viên tham gia các tổ chức hợp tác quốc tế về đường sắt trong nhiệm kỳ công tác;

d) Tổ chức thực hiện các thỏa thuận, điều ước quốc tế trong lĩnh vực đường sắt theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng;

đ) Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế khác theo thẩm quyền.

3. Tổng hợp, lập báo cáo thống kê thường xuyên và theo chuyên đề theo quy định