http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 24/12/2015

PHÒNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG

I. Vị trí và chức năng

Phòng Kết cấu hạ tầng giao thông là tổ chức tham mưu giúp Cục trưởng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng đường sắt thuộc thẩm quyền của Cục.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Trình Bộ trưởng quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng (đối với nguồn vốn SNKT).

2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng (đối với nguồn vốn SNKT).

3. Thẩm tra kế hoạch và dự toán kinh phí bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt quốc gia sử dụng nguồn vốn nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý. Tổ chức quản lý, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch được duyệt của các đơn vị theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

4. Thẩm tra, trình Bộ trưởng công bố cấp kỹ thuật của tuyến, đoạn tuyến, khu đoạn đường sắt và ga đường sắt;

5. Cấp giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt quốc gia theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

6. Thẩm tra, trình Bộ trưởng cấp phép đấu nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia.

7. Theo dõi, kiểm tra, phối hợp chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão và khắc phục hậu quả thiên tai của ngành Đường sắt.