http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 24/12/2015

PHÒNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

I. Vị trí và chức năng

Phòng Khoa học - Công nghệ và Môi trường là tổ chức tham mưu giúp Cục trưởng quản lý về công tác khoa học, công nghệ, môi trường và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực đường sắt thuộc thẩm quyền của Cục.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật:

a) Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt và khai thác vận tải đường sắt; tham gia xây dựng tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực đường sắt;

b) Tham gia với Cục Đăng kiểm Việt Nam xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt và các lĩnh vực khác có liên quan đến đường sắt.

2. Về khoa học, công nghệ: Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi quản lý của Cục.

3. Về bảo vệ môi trường:

a) Chủ trì xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với hoạt động giao thông đường sắt;

b) Chủ trì xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, kế hoạch bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực đường sắt;

c) Quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình bảo vệ môi trường sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực đường sắt sử dụng vốn ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng;

d) Tham gia thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc lĩnh vực đường sắt hoặc có liên quan đến đường sắt;

đ) Chủ trì hoặc tham gia kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực đường sắt;

e) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Cục;

g) Tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trong hoạt động quản lý của Cục.