http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 24/12/2015

PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG

I. Vị trí và chức năng

Phòng Quản lý xây dựng là tổ chức tham mưu giúp Cục trưởng quản lý về công tác xây dựng, thực hiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt thuộc thẩm quyền của Cục.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt sử dụng vốn đầu tư phát triển theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của cơ quan quản lý nhà nước về kiểm tra và nghiệm thu nhà nước về xây dựng đường sắt theo Luật Xây dựng và theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng (trừ dự án sử dụng nguồn vốn SNKT).

3. Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (trừ dự án sử dụng nguồn vốn SNKT).

4. Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt (trừ dự án sử dụng nguồn vốn SNKT).

5. Theo dõi và kiểm tra, giám sát tổng hợp tình hình triển khai các dự án đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt sử sụng vốn trong và ngoài ngân sách Nhà nước (trừ dự án sử dụng vốn SNKT).