http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 24/12/2015

PHÒNG VẬN TẢI - AN TOÀN GIAO THÔNG

I. Vị trí và chức năng

 Phòng Vận tải - An toàn giao thông là tổ chức tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về vận tải đường sắt và an toàn giao thông đường sắt thuộc thẩm quyền của Cục.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về hoạt động vận tải đường sắt:

a) Tham gia xây dựng các chính sách, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ phát triển vận tải đường sắt, vận tải đa phương thức có phương thức vận tải đường sắt;

b) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải đường sắt và hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt theo quy định của pháp luật;

c) Thẩm định, trình Bộ trưởng công bố việc đóng, mở ga đường sắt;

d) Hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh vận tải, ga đường sắt có tham gia hoạt động liên vận quốc tế thực hiện quyền và nghĩa vụ theo các thỏa thuận, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

đ) Tổ chức thực hiện chức năng giám sát của cơ quan nhà nước đối với việc xây dựng, công bố, ban hành, phân bổ biểu đồ chạy tàu trên đường sắt quốc gia.

2. Về an toàn giao thông đường sắt:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định liên quan đến quản lý an toàn giao thông đường sắt;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch tổng thể về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt theo phân công của Bộ trưởng; kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt;

c) Tổ chức thẩm tra điều kiện và cấp chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh đường sắt;

d) Tham gia điều tra, xử lý sự cố, tai nạn giao thông đường sắt;

đ) Tham mưu quyết định thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động và thực hiện việc điều tra, lập biên bản điều tra tai nạn lao động trên các phương tiện giao thông đường sắt theo quy định của pháp luật.

3. Về phương tiện giao thông đường sắt:

a) Tham gia với Cục Đăng kiểm Việt Nam thẩm định thiết kế kỹ thuật đối với phương tiện giao thông đường sắt trước khi sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, hoán cải;

b) Tổ chức quản lý và cấp, đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt hoạt động trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng.

4. Về nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu:

a) Xây dựng nội dung, chương trình đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, trình Bộ trưởng ban hành;

b) Kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở đào tạo trong việc thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện của cơ sở đào tạo, nội dung, chương trình đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu;

c) Tổ chức thực hiện các quy định về sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái tàu;

d) Xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia những nghề đặc thù thuộc chuyên ngành đường sắt trình cấp có thẩm quyền ban hành.