Thông tư 08/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường
Ngày cập nhật : 16/03/2017
Trích yếu Thông tư 08/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường
Số ký hiệu08/2017/TT-BTC
Ngày ban hành24/01/2017
Loại văn bản
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
File đính kèm:08_2017_TT-BTC_17235213.pdf
STTSố/Ký hiệuBan hànhTrích yếu
2 163/QĐ-BGTVT 24/01/2018

Quyết định 163/QĐ-BGTVT ngày 24/01/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng Giao thông Vận tải

3 3744/QĐ-BGTVT 29/12/2017

Quyết định 3744/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Giao thông Vận tải

4 3643/QĐ-BGTVT 27/12/2017

Quyết định 3643/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2017 về việc ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 2018 của Bộ Giao thông Vận tải

5 2784/QĐ-BGTVT 29/9/2017

Quyết đinh số 2784/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2017 của Bộ GTVT về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT

6 05/2017/TT-BNV 15/8/2017

Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội Vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.