Thông tư 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
Ngày cập nhật : 11/08/2020
Trích yếuThông tư 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
Số ký hiệu26/2019/TT-BKHCN
Ngày ban hành25/12/2019
Loại văn bản
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
File đính kèm:7687.pdf
STTSố/Ký hiệuBan hànhTrích yếu
2 120/2020/NĐ- CP 27/10/2020

Nghị định số 120/2020/NĐ- CP ngày 27/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức và số lượng cấp phó tại đơn vị sự nghiệp công lập.

3 115/2020/NĐ-CP 25/9/2020

Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

4 101/2020/NĐ-CP 28/8/2020

Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ cơ quan ngang bộ

5 90/2020/NĐ- CP 13/8/2020

Nghị định số 90/2020/NĐ- CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức viên chức (thay thế Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP)

6 62/2020/NĐ-CP 01/6/2020

Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức