Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức
Ngày cập nhật : 15/10/2020
Trích yếuNghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức
Số ký hiệu62/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành01/6/2020
Loại văn bản
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
File đính kèm:NĐ_62.pdf
STTSố/Ký hiệuBan hànhTrích yếu
2 101/2020/NĐ-CP 28/8/2020

Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ cơ quan ngang bộ

3 90/2020/NĐ- CP 13/8/2020

Nghị định số 90/2020/NĐ- CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức viên chức (thay thế Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP)

4 52/2019/QH14 25/11/2019

Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức

5 26/2019/TT-BKHCN 25/12/2019

Thông tư 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

6 31/2018/TT-BGTVT 15/5/2018

Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị