Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ cơ quan ngang bộ
Ngày cập nhật : 15/10/2020
Trích yếuNghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ cơ quan ngang bộ
Số ký hiệu101/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành28/8/2020
Loại văn bản
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
File đính kèm:NĐ_101.pdf
STTSố/Ký hiệuBan hànhTrích yếu
2 90/2020/NĐ- CP 13/8/2020

Nghị định số 90/2020/NĐ- CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức viên chức (thay thế Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP)

3 62/2020/NĐ-CP 01/6/2020

Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức

4 52/2019/QH14 25/11/2019

Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức

5 26/2019/TT-BKHCN 25/12/2019

Thông tư 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

6 31/2018/TT-BGTVT 15/5/2018

Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị