Nghị định số 120/2020/NĐ- CP ngày 27/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức và số lượng cấp phó tại đơn vị sự nghiệp công lập.
Ngày cập nhật : 11/11/2020
Trích yếuNghị định số 120/2020/NĐ- CP ngày 27/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức và số lượng cấp phó tại đơn vị sự nghiệp công lập.
Số ký hiệu120/2020/NĐ- CP
Ngày ban hành27/10/2020
Loại văn bản
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
File đính kèm:NĐ_120.pdf
STTSố/Ký hiệuBan hànhTrích yếu
2 115/2020/NĐ-CP 25/9/2020

Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

3 101/2020/NĐ-CP 28/8/2020

Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ cơ quan ngang bộ

4 90/2020/NĐ- CP 13/8/2020

Nghị định số 90/2020/NĐ- CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức viên chức (thay thế Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP)

5 62/2020/NĐ-CP 01/6/2020

Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức

6 52/2019/QH14 25/11/2019

Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức