http://vnra.gov.vn/van-ban

Hoạt động TBT

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác TBT về hàng rào kỹ thuật

Thực hiện nhiệm vụ công tác TBT về hàng rào kỹ thuật năm 2015, ngày 24/12/2015 Cục Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác TBT về hàng rào kỹ thuật tại Hà Nội.

Hoạt động TBT năm 2014

Nhằm phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực đường sắt, trong năm 2014 Cục Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác TBT về hàng rào kỹ thuật tại Hà Nội vào ngày 17/10/2014 và tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 8/12/2014.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến hiệp định TBT

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến hiệp định TBT và các Quy chuẩn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, Cục ĐSVN đã tiến hành tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền và phổ biến về TBT tại các tỉnh Lào Cai, Vinh vào tháng 5/2012 và tháng 11/2012