http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 04/01/2016

Hoàn thành xây dựng “Sổ tay hướng dẫn thực hiện các biện pháp Tiết kiệm năng lượng trong khai thác vận tải và sản xuất công nghiệp đường sắt” Mã số NL 142005

Hoàn thành  xây dựng “Sổ tay hướng dẫn thực hiện các biện pháp Tiết kiệm năng lượng trong khai thác vận tải và sản xuất công nghiệp đường sắt” Mã số NL 142005

       Trong tháng 12/2015 Cục Đường sắt Việt Nam đã hoàn thành việc xây dựng “Sổ tay hướng dẫn thực hiện các biện pháp Tiết kiệm năng lượng trong khai thác vận tải và sản xuất công nghiệp đường sắt”. Mã số NL 142005. Được thực hiện trong khuôn khổ dự án Tiết kiệm năng lượng của Bộ Giao thông vận tải, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, do Cục Đường sắt Việt Nam được giao chủ trì, Thạc sỹ Trương Văn Duy, Chuyên viên Phòng KHCN&MT làm chủ nhiệm dự án.

     Thời gian thực hiện Dự án là 2 năm (từ 1/2014 đến 12/2015), cuốn sổ tay được biên soạn trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về tiết kiệm nhiên liệu; kế thừa các dự án, kinh nghiệm thực tế về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đã thực hiện trong lĩnh vực khai thác vận tải và SXCN đường sắt, tạo điều kiện cho các đơn vị tra cứu, vận dụng một cách linh hoạt, dễ dàng đồng thời góp phần vào sự nghiệp bảo vệ môi trường chung của đất nước.

T.V.D