http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 10/01/2020

Hướng dẫn truy cập phần mềm - Sản phẩm của Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu, xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu về kết cấu hạ tầng đường sắt và đề xuất cơ chế cập nhật, khai thác thông tin” MS: DT183044.

Đường link truy cập hướng dẫn sử dụng phần mềm Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu, xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu về kết cấu hạ tầng đường sắt và đề xuất cơ chế cập nhật, khai thác thông tin” MS: DT183044:

- Đường dẫn địa chỉ web: http://103.21.151.181:8888/login 
- Tài khoản xem dữ liệu đã nhập, có username là: haninh@gmail.com ; mật khẩu: haninh. 

File đính kèm: Slide_CucDS0409.pptx