http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 05/11/2020

Lấy ý kiến cấp Bộ 03 Dự thảo TCVN về mạng thông tin trên tàu và tương thích điện từ

File đính kèm: Du_thao_TCVN.rar