http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 09/10/2019

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn truy cập phần mềm Hội thảo đóng góp ý kiến cho Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu, xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu về kết cấu hạ tầng đường sắt và đề xuất cơ chế cập nhật, khai thác thông tin” MS: DT183044.

Đường link truy cập sử dụng phần mềm tại Hội thảo đóng góp ý kiến cho Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu, xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu về kết cấu hạ tầng đường sắt và đề xuất cơ chế cập nhật, khai thác thông tin” MS: DT183044:

- Đường dẫn địa chỉ web: http://103.21.151.181:8888/login 
- Tài khoản xem dữ liệu đã nhập, có username là: haninh@gmail.com ; mật khẩu: haninh. 

File đính kèm: Baocao_Tomtat-09-10-2019.docx Slide_CucDS0409.pptx