http://vnra.gov.vn/van-ban

Thông báo

Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cục Đường sắt Việt Nam

Kết quả thi vòng 2 tuyển công chức năm 2022 của Cục Đường sắt Việt Nam

Thông báo thời gian tổ chức thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cục Đường sắt Việt Nam

Thông báo thời gian tổ chức thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cục Đường sắt Việt Nam

Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cục Đường sắt Việt Nam

Quyết định công nhận Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cục Đường sắt Việt Nam

Quyết định phê duyệt danh sách các ứng viên đủ điều kiên dự thi tuyển công chức, Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cục Đường sắt Việt Nam

Quyết định phê duyệt danh sách các ứng viên đủ điều kiên dự thi tuyển công chức, Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Cục Đường sắt Việt Nam