http://vnra.gov.vn/van-ban

Thông báo

Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật của nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016

Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật của nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BGTVT ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016 trong ngành Giao thông vận tải. Cục Đường sắt Việt Nam xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.