http://vnra.gov.vn/van-ban

Vân tải - An toàn giao thông

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo Quyết định 1839/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ GTVT

Ngày 20/10/2021, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT Ban hành Quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.