http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 03/01/2013

Chức năng, nhiệm vụ Tổ TBT VNRA

 

Tổ TBT có trách nhiệm phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam trong việc thực hiện các nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về TBT theo các nội dung sau:

1.        Rà soát văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá hợp quy đã được ban hành trong lĩnh vực quản lý của Cục mà có khả năng ảnh hưởng đến thương mại của các thành viên WTO để thông báo cho Văn phòng TBT Bộ GTVT;

2.        Rà soát văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá hợp quy đang được xây dựng mới hoặc soát xét xem trong lĩnh vực quản lý của Cục ĐSVN và thông báo cho Văn phòng TBT Bộ GTVT; đề xuất ý kiến về khả năng ảnh hưởng của các dự thảo văn bản đó tới thương mại của các thành viên WTO;

3.        Sau khi được Văn phòng TBT Việt Nam thống nhất với Văn phòng TBT Bộ GTVT xác định dự thảo văn bản có khả năng ảnh hưởng tới thương mại của các thành viên WTO, có trách nhiệm theo dõi tiến trình soạn thảo, sửa đổi, bổ sung các văn bản đó;

4.        Thực hiện đúng thời hạn thông báo dự thảo các văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp nói trên cho Văn phòng TBT Bộ GTVT ít nhất là 70 ngày trước khi ban hành (thời điểm thông báo là thời điểm đã có dự thảo hoàn chỉnh ban đầu); đảm bảo tính chính xác về nội dung thông báo;

5.        Thông báo cho Văn phòng TBT Bộ GTVT về các hiệp định hoặc thỏa thuận song phương, đa phương do Chính phủ ký hoặc Bộ, ngành ký theo thẩm quyền liên quan đến văn bản pháp quy  kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá phù hợp thuộc phạm vi quản lý của Cục; về việc chấp nhận của các cơ quan hoặc tổ chức tiêu chuẩn hóa tuân thủ quy chế thực hành tốt trong xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn trong lĩnh vực do Cục quản lý;

6.        Nhận và trả lời các câu hỏi, thông tin liên quan đến việc ban hành và áp dụng văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp thuộc lĩnh vực Cục quản lý được chuyển đến từ Văn phòng TBT Bộ GTVT hoặc các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong thời hạn yêu cầu; chịu trách nhiệm về các nội dung đã trả lời;

7.        Gửi về Văn phòng TBT Bộ GTVT các câu hỏi hoặc đề nghị cung cấp tài liệu của các cơ quan, tổ chức về các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình dánh giá sự phù hợp của các nước thành viên WTO có liên quan đến các hoạt động của Cục;

8.        Tiếp nhận các thông báo về TBT của các nước thành viên WTO do Văn phòng TBT Bộ GTVT gửi đến; rà soát danh sách các bên liên quan đã được Văn phòng TBT Bộ GTVT gửi thông báo đề nghị bổ sung các bên quan tâm trong nước, đặc biệt là các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn xuất khẩu nhiều hàng hóa trong trường hợp đang có khả năng bị kiện về TBT thuộc phạm vi quản lý của Cục bằng Fax hoặc email trong vòng 24 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo từ Văn phòng TBT Bộ GTVT