http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 19/08/2022

Lấy ý kiến 02 Dự thảo TCVN “Thiết bị điện tử đường sắt - Mạng thông tin trên tàu (TCN) – Hồ sơ ứng dụng của hệ thống TCN” và “Thiết bị điện tử đường sắt - Mạng thông tin trên tàu (TCN) – Truyền thông từ đoàn tàu đến mặt đất”

Thời hạn lấy ý kiến 10/9/2022

File đính kèm: Dự_thảo_TCVN_Thiết_bị_điện_tử_đường_sắt.rar