Quy chuẩn
Tìm kiếm đơn giản Tìm kiếm nâng cao

STTSố ký hiệuNgày ban hànhTên quy chuẩn
1 QCVN 93:2016/BGTVT 19/12/2016

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 93:2016/BGTVT về vận hành và bảo trì đường sắt đô thị

2 QCVN:08:2015/BGTVT 20/4/2015

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2015/BGTVT về khai thác đường sắt

3 QCVN 07:2011/BGTVT 28/12/2011

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2011/BGTVT về chạy tàu và công tác dồn tàu

4 QCVN 06:2011/BGTVT 28/12/2011

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2011/BGTVT về tín hiệu đường sắt

5 QCVN 08:2011/BGTVT 28/12/2011

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2011/BGTVT về khai thác đường sắt (đã được thay thế bằng Quy chuẩn QCVN 08:2015/BGTVT)

1