http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 25/06/2020

Tài liệu Hội nghị chuyên đề cấp cơ sở góp ý cho Dự thảo "Đường sắt tốc độ cao - Tiêu chuẩn thiết kế"

File đính kèm: 200608_Bao_cao_ket_qua_XDTC1845.pdf 200622_Du_thao_TC1845_(2.1)_-_P2.pdf 200625_Giai_trinh_VB548.pdf