Tiêu chuẩn
Tìm kiếm đơn giản Tìm kiếm nâng cao

STTSố ký hiệuNgày công bốTên tiêu chuẩn
1 TCVN 11815:2017 15/8/2017

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11815:2017 Thiết kế công trình phụ trợ trong thi công cầu

2 TCVN: 11297:2016 25/7/2016

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11297:2016 Cầu đường sắt - Quy trình kiểm định

3 TCVN 11793:2017 15/8/2017

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11793:2017 Đường sắt khổ 1000 mm - Yêu cầu thiết kế tuyến

4 TCVN 11521: 2016 19/12/2016

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11521: 2016 tiếng ồn dọc hai bên đường sắt phát sinh do hoạt động chạy tàu - yêu cầu và phương pháp đo

5 TCVN 11522:2016 19/12/2016

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11522:2016 độ rung dọc hai bên đường sắt phát sinh do hoạt động chạy tàu - yêu cầu và phương pháp đo

6 TCCS 01:2016/VNR 4/8/2016

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2016/VNR - Thiết bị phòng vệ đường ngang

7 TCCS:09: 2014/VNRA 31/12/2014

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS: 09: 2014/VNRA - Tiêu chuẩn bảo trì công trình tín hiệu đường sắt (bảo trì và nghiệm thu sản phẩm)

8 TCCS:10:2014/VNRA 31/12/2014

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS:10:2014/VNRA - Tiêu chuẩn vật tư, vật liệu, thiết bị, linh kiện sử dụng trong công tác bảo trì công trình Thông tin Tín hiệu đường sắt

9 TCCS: 08:2014/VNRA 31/12/2014

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS: 08:2014/VNRA - Tiêu chuẩn bảo trì công trình thông tin đường sắt (bảo trì và nghiệm thu sản phẩm)

10 TCCS: 06:2014/VNRA 30/12/2014

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 06:2014/VNRA - Tiêu chuẩn vật tư, vật liệu, phụ kiện chủ yếu sử dụng trong công tác bảo trì công trình cầu, cống, hầm, kiến trúc đường sắt

11 TCCS: 07:2014/VNRA 30/12/2014

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS: 07:2014/VNRA - Tiêu chuẩn bảo trì công trình kiến trúc đường sắt (Bảo trì và nghiệm thu sản phẩm)

12 TCCS:02:2014/VNRA 30/12/2014

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS:02:2014/VNRA - Tiêu chuẩn bảo trì công trình đường sắt thường

13 TCCS:03:2014/VNRA 30/12/2014

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS: 03:2014/VNRA - Tiêu chuẩn bảo trì công trình đường sắt không mối nối

14 TCCS:04:2014/VNRA 30/12/2014

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS: 04: 2014/VNRA - Vật tư, vật liệu, phụ kiện sử dụng trong công tác bảo trì công trình đường sắt

15 TCCS:05:2014/VNRA 30/12/2014

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS: 05:2014/VNRA - Tiêu chuẩn bảo trì công trình cầu, cống, hầm đường sắt (Bảo trì và nghiệm thu sản phẩm)

16 TCCS 01:2014/VNRA 17/11/2014

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2014/VNRA - Tiêu chuẩn thiết bị tín hiệu đuôi tàu

17 TCCS 01:2013/VNRA 26/9/2013

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2013/VNRA - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu nền đường sắt (Xây dựng mới, khôi phục, nâng cấp)

18 TCCS 01:2012/VNRA 16/8/2012

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2012/VNRA - Tiêu chuẩn nghiệm thu kiến trúc tầng trên đường sắt (Phần duy tu và bảo quản)

19 TCVN 8893.2011 22/2/2011

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8893.2011 về cấp kỹ thuật đường sắt

20 TCVN 8585:2011 22/2/2011

Tiêu chuẩn TCVN 8585:2011đường sắt đô thị - loại hình vận chuyển nhanh khối lượng lớn - Yêu cầu kỹ thuật chung