http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 11/08/2016

Chỉ thị số 07/CT-BGTVT về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường giao thông vận tải

Ngày 03/8/2016, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-BGTVT về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường giao thông vận tải.

Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX và Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã tổ chức quán triệt, phổ biến đến các cơ quan, đơn vị trong Ngành và xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các Chương trình hành động, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Do đó,  công tác bảo vệ môi trường GTVT đã có những chuyển biến tích cực.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác bảo vệ môi trường GTVT còn nhiều vấn đề cần quan tâm. Chính vì vậy Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ thị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Ngành tập trung thực hiện một số nội dung:

1. Đổi mới nội dung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành GTVT.

2. Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, nâng cao năng lực, trình độđội ngũ cán bộ, công chức làm công tác bảo vệ môi trường GTVT.

3. Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường GTVT giai đoạn 2016-2020.

File đính kèm: CT_07_03-8-2016.docx