http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 31/08/2020

Lấy ý kiến góp ý cho 02 Dự thảo TCVN về Tương thích điện từ

File đính kèm: 220820_-_Tiêu_chuẩn_IEC_61000-6-2.docx 290820_-_Tiêu_chuẩn_IEC_61000-6-4.docx Mẫu_Phiếu_lấy_ý_kiến_02_Dự_thảo_TCVN_Tương_thích_điện_từ.doc Tiêu_chuẩn_GỐC_Miễn_nhiễm_điện_từ_IEC_61000-6-2_-_Tiếng_Anh.pdf Tiêu_chuẩn_GỐC_Phát_xạ_điện_từ_IEC_61000-6-4_-_Tiếng_Anh.pdf