http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 15/08/2017

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

       Ngày 09/8/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Đường sắt Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XII. Đồng chí Đặng Sỹ Mạnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Đồng chí Đặng Sỹ Mạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

        Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong 03 Nghị quyết. Từng cấp ủy, chi bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về quan điểm của Đảng về phát triển khu vực kinh tế tư nhân có những bước chuyển biến quan trọng; về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và việc cụ thể hóa triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, biện pháp để tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. Cùng với việc triển khai Nghị quyết, căn cứ vào đặc điểm của đơn vị, triển khai các nhiệm vụ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy trong toàn đảng bộ Cục ĐSVN, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Mỗi cán bộ đảng viên công chức trong cơ quan Cục Đường sắt Việt Nam sẽ viết bài thu hoạch về kết quả của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đồng thời có liên hệ, vận dụng thực tiễn, qua đó là cơ sở để thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ để tổ chức thực hiện trong thời gian tới. 

KHCN&MT