http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 24/12/2015

PHÒNG PHÁP CHẾ - THANH TRA

I. Vị trí chức năng

Phòng Pháp chế - Thanh tra là tổ chức tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về công tác pháp chế và thanh tra trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục và chịu trách nhiệm chỉ đạo về nghiệp vụ thanh tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành đường sắt.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác xây dựng pháp luật:

a) Lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đường sắt báo cáo lãnh đạo Cục trình Bộ Giao thông vận tải theo quy định; tham mưu tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chương trình;

b) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đường sắt; tham gia xây dựng các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan theo kế hoạch đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt;

c) Tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch và tổ chức rà soát, hệ thống hóa hệ thống quy phạm pháp luật về đường sắt; hướng dẫn hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải đường sắt do các đơn vị thuộc Cục chủ trì soạn thảo;

d) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tự kiểm tra, xử lý văn bản; tham gia kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải theo phân công của lãnh đạo Cục;

đ) Tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt;

e) Thẩm định về mặt pháp lý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị thuộc Cục xây dựng trước khi trình Bộ Giao thông vận tải;

2. Về tổ chức thực hiện và thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Lập chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Cục trình Bộ GTVT phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông vận tải đường sắt đến các đối tượng tham gia hoạt động đường sắt và cộng đồng dân cư nơi có đường sắt đi qua;

c) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đường sắt thực hiện các quy định của pháp luật về đường sắt;

d) Tổ chức thực hiện việc hướng dẫn, tạo điều kiện, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hội, tổ chức phi Chính phủ tham gia hoạt động đường sắt trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt;

3. Về công tác thanh tra, kiểm tra: Chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông vận tải đường sắt. Cụ thể như sau:

a) Tham mưu, giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Cục trưởng:

-  Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động thanh tra chuyên ngành đường sắt;

- Quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của Bộ trưởng, Chánh Thanh tra Bộ;

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Chánh Thanh tra Bộ về hoạt động thanh tra chuyên ngành; cử công chức thanh tra chuyên ngành tham gia Đoàn thanh tra theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ;

- Báo cáo Chánh Thanh tra Bộ để giải quyết việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra;

- Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về quản lý chuyên ngành; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua hoạt động thanh tra;

- Tạm đình chỉ hành vi vi phạm, quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Cục trưởng.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác thanh tra, kiểm tra:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được Bộ phê duyệt; chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm của Cục và theo dõi, tổ chức thực hiện;

- Chủ trì hoặc tham gia thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, qui định về chuyên môn - kỹ thuật, qui tắc quản lý của các tổ chức, cá nhân hoạt động đường sắt;

- Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông vận tải đường sắt đối với tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Cục;

- Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo qui định của pháp luật:

- Tổng hợp báo cáo kết quả về công tác thanh tra chuyên ngành, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Cục; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của cấp trên và các hoạt động về công tác thanh tra, kiểm tra của Cục;

- Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Cục; kiểm tra đối với các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ làm công tác thanh tra của Cục khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc chỉ đạo của cấp trên; thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước của các đơn vị thuộc Cục theo phân công .