http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 24/12/2015

VĂN PHÒNG CỤC

I.  Vị trí và chức năng

Văn phòng là tổ chức tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, chế độ tiền lương, chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, chế độ đãi ngộ, khen thưởng kỷ luật đối với công chức, người lao động thuộc Cục; tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và điều phối các hoạt động của Cục; thực hiện các công việc về hành chính, văn thư lưu trữ, quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài sản, bảo đảm điều kiện, phương tiện làm việc phục vụ chung cho hoạt động của Cục và công tác quản trị nội bộ.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác tổ chức cán bộ:

a) Quản lý về công tác tổ chức cán bộ, bao gồm: Tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, người lao động, tiền lương, đào tạo, thi đua khen thưởng trong Cục;

b) Xây dựng trình Bộ trưởng quyết định về cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của Cục;

c) Giới thiệu nhân sự để Cục trưởng đề nghị Bộ trưởng cử tham gia các tổ chức hợp tác quốc tế về đường sắt.

2. Về công tác văn phòng:

a) Tổ chức thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo:

- Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của Cục, Lãnh đạo Cục;

- Chuẩn bị nội dung báo cáo giao ban định kỳ, tổng kết của Cục, phối hợp với các phòng và đơn vị có liên quan ghi chép và thông báo nội dung các cuộc họp do lãnh đạo Cục chủ trì;

- Tổng hợp tình hình xử lý công việc theo nhiệm vụ được giao, thông tin kịp thời đến lãnh đạo Cục các công việc được giải quyết, chưa được giải quyết và những công việc cần thiết khác để lãnh đạo Cục biết, xử lý;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Cục thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục, Lãnh đạo Cục và các nhiệm vụ khác được lãnh đạo Cục giao;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đại biểu Quốc hội về hoạt động đường sắt.

b) Tổ chức quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trong Cục;

c) Tổ chức quản lý cơ sở vật chất – kỹ thuật bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc của Cục.

3. Tổng hợp nội dung thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Cục theo nội dung chương trình cải cách hành chính của Nhà nước và của Bộ.

4. Phối hợp với công đoàn chăm lo đời sống cho công chức, người lao động trong Cục.