http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 24/12/2015

PHÒNG THANH TRA - AN TOÀN: I, II, III

I. Vị trí chức năng

Phòng Thanh tra - An toàn: I, II, III (sau đây gọi tắt là Phòng Thanh tra - An toàn khu vực) là tổ chức tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra và an toàn trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục, trên địa bàn các tỉnh, thành phố và quản lý, chỉ đạo hoạt động các Đội Thanh tra - An toàn trong khu vực và chịu sự chỉ đạo trực tiếp về nghiệp vụ thanh tra, xử lý vi phạm hành chính của phòng Pháp chế - Thanh tra.

Phạm vi địa bàn phụ trách của các Phòng Thanh tra - An toàn khu vực quy định tại Phụ lục số 1 kèm theo Quyết định này.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về thanh tra, kiểm tra:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm trong phạm vi phụ trách, báo cáo Cục (qua Phòng Pháp chế - Thanh tra tổng hợp); 

b) Chủ trì hoặc tham gia thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, qui định về chuyên môn - kỹ thuật, qui tắc quản lý của các tổ chức, cá nhân hoạt động đường sắt trong phạm vi địa bàn phụ trách của Phòng; thanh tra, kiểm tra những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của cấp trên;

c) Phát hiện, lập biên bản, xử lý vi phạm, quyết định biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo qui định của pháp luật;

d) Tổ chức thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiểm tra trong phạm vi địa bàn phụ trách;

đ) Tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo qui định của pháp luật trong địa bàn phụ trách; 

e) Tổng hợp báo cáo kết quả về công tác thanh tra chuyên ngành, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý;

g) Theo dõi và tổng hợp kết quả hoạt động của các Đội thanh tra - An toàn.

2. Về tổ chức thực hiện và thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải đường sắt trên địa bàn phụ trách:

a) Đề xuất chương trình, kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn phụ trách báo cáo Cục (qua Phòng Pháp chế - Thanh tra để tổng hợp);

b) Tổ chức thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông vận tải đường sắt đến các đối tượng tham gia hoạt động đường sắt và cộng đồng dân cư nơi có đường sắt đi qua trong địa bàn phụ trách theo kế hoạch Cục giao;

c) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đường sắt thực hiện các quy định của pháp luật về đường sắt.

3. Các nhiệm vụ quản lý nhà nước khác:

a) Về an toàn giao thông đường sắt

- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các qui định liên quan đến quản lý an toàn giao thông đường sắt;

- Chủ trì hoặc tham gia kiểm tra những vụ việc có dấu hiệu mất an toàn hoặc theo yêu cầu của cấp trên, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý thuộc địa bàn phụ trách;

b) Tổ chức thực hiện các Quy chế phối hợp liên ngành với các cơ quan chức năng quản lý nhà nước; phối hợp với các chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan thuộc địa bàn phụ trách trong quá trình thanh tra, kiểm tra và đảm bảo trật tự, an toàn và các lĩnh vực liên quan đến giao thông vận tải đường sắt thuộc địa bàn phụ trách; trực tiếp quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tại địa bàn phụ trách thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trên địa bàn phụ trách theo qui định của pháp luật.

c) Tham gia công tác kiểm tra và nghiệm thu nhà nước đối với các công trình xây dựng đường sắt thuộc địa bàn phụ trách theo phân công của Cục.

d) Tham gia việc điều tra, lập biên bản điều tra tai nạn lao động trên các phương tiện giao thông đường sắt theo quy định của pháp luật thuộc địa bàn phụ trách và phân công của lãnh đạo Cục.

đ) Công tác điều tra, xử lý sự cố, tai nạn giao thông đường sắt theo qui định và giám sát việc thực hiện qui định về giải quyết hậu quả sự cố, tai nạn giao thông:

- Tiếp nhận tin báo tai nạn, sự cố giao thông, báo cáo Cục theo qui định.

- Tham gia hoặc phối hợp trong điều tra, giải quyết tai nạn theo qui định và đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền.

e) Tham gia công tác quản lý nhà nước khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục thuộc địa bàn phụ trách theo phân công của Cục.