http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 10/12/2014

Hoạt động TBT năm 2014

Nhằm phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực đường sắt, trong năm 2014 Cục Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác TBT về hàng rào kỹ thuật tại Hà Nội vào ngày 17/10/2014 và tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 8/12/2014.

Nhằm phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực đường sắt, trong năm 2014 Cục Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác TBT về hàng rào kỹ thuật tại Hà Nội vào ngày 17/10/2014 và tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 8/12/2014.