http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 25/12/2015

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác TBT về hàng rào kỹ thuật

Thực hiện nhiệm vụ công tác TBT về hàng rào kỹ thuật năm 2015, ngày 24/12/2015 Cục Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác TBT về hàng rào kỹ thuật tại Hà Nội.

Thực hiện nhiệm vụ công tác TBT về hàng rào kỹ thuật năm 2015, ngày 24/12/2015 Cục Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác TBT về hàng rào kỹ thuật tại Hà Nội.

Thông qua hội thảo đã giúp các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp có nhận thức và nâng cao hiểu biết về các vấn đề liên quan sau:

- Tổng quan về công tác TBT hiệp định hàng rào thương mại,

- Kiến thức nghiệp vụ: các thông tin liên quan đến hoạt động TBT và tình hình thực hiện nghĩa vụ TBT.

- Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác TBT về hàng rào kỹ thuật thương mại lĩnh vực đường sắt.