http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 03/01/2013

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến hiệp định TBT

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến hiệp định TBT và các Quy chuẩn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, Cục ĐSVN đã tiến hành tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền và phổ biến về TBT tại các tỉnh Lào Cai, Vinh vào tháng 5/2012 và tháng 11/2012