http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 24/06/2010

Xây dựng và ban hành quy định thu gom, xử lý, lưu giữ, vận chuyển chất thải tại các ga đường sắt