http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 06/09/2018

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư (lần 1) quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

File đính kèm: 1901_CV_gui_xin_y_kien_gop_y.docx Du_thao_Thong_tu.docx