http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 12/05/2021

Lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2018/ -BGTVT ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt

File đính kèm: Tờ_trình.pdf