http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 29/04/2021

Lấy ý kiến Dự thảo (lần 1) Thông tư thay thế Thông tư số 01/2010/TT-BGTVT ngày 11/01/2010 và Thông tư số 28/2017/TT-BGTVT ngày 29/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT

File đính kèm: VB_lay_y_kien.docx Bang_3_cot.docx Du_thao_1.docx