http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 09/04/2021

Lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT và Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT

File đính kèm: van_ban_Bộ.pdf Thuyết_minh.pdf Dự_thảo_thông_tư.pdf