http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 08/05/2020

Dự thảo (lần 2) Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

File đính kèm: Bang_giai_thich_noi_dung.docx Bang_giai_trinh_y_kien_tham_gia.docx Bao_cao_danh_gia_tac_dong.doc Bao_cao_tong_ket_thi_hanh.docx Du_thao.docx Giai_trinh_y_kien_tham_dinh_cua_To_chuc_phap_che.docx To_trinh.docx