http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 24/12/2015

PHÒNG TÀI CHÍNH

I. Vị trí và chức năng

Phòng Tài chính là tổ chức tham mưu giúp Cục trưởng về tài chính, tài sản, kế toán, ngân sách nhà nước được phân bổ thuộc thẩm quyền của Cục.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về quản lý tài chính, tài sản:

a) Tham gia xây dựng các quy định về mức phí, phương thức thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt, phí điều hành giao thông vận tải đường sắt và giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt;

b) Tham gia xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường sắt do Nhà nước quy định theo phân công của Bộ trưởng;

c) Trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền cơ chế quản lý về tài chính, tài sản, thuế, phí, lệ phí và kế toán do Cục quản lý;

d) Tổng hợp và lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm;

đ) Đăng ký quyền quản lý sử dụng, thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước đã giao cho Cục;

e) Chuyển đổi hình thức sở hữu, bán, thanh lý tài sản nhà nước đã giao cho Cục;

g) Xử lý tài sản nhà nước thu hồi từ các dự án;

h) Hướng dẫn cơ quan, đơn vị thuộc Cục lập và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm;

i) Lập dự toán trình cơ quan có thẩm quyền; quyết định phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm của Cục.

2. Về phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và kiểm tra quyết toán sản phẩm công ích.

a) Trình phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành thuộc Cục;

b) Tham gia kiểm tra quyết toán sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc nguồn vốn sự nghiệp kinh tế đường sắt và sự nghiệp kinh tế khác theo quy định;

c) Thẩm định quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cục trưởng.

3. Hướng dẫn triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Tổ chức thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước.