http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 18/02/2021

Tài liệu tham dự họp trực tuyến Nhóm công tác GMRA ngày 02/03/2021

File đính kèm: 19.06.30_Revised_Draft_GMS_Railway_Framework_Agreement_(With_Track_Changes_and_Commentary)_(1).docx