http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 15/01/2024

Hệ thống thông tin quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt (VNRA-MIS) thuộc Hợp phần B Chương trình Aus4Transport do Chính phủ Úc tài trợ

Hệ thống thông tin quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt (VNRA-MIS) thuộc Hợp phần B Chương trình Aus4Transport do Chính phủ Úc tài trợ

Dự án “Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt” (VNRA-MIS) thuộc Hợp phần B Chương trình Aus4Transport do Chính phủ Úc tài trợ. Về tổng thể, VNRA-MIS sẽ hỗ trợ chuyển đổi sang hệ thống kỹ thuật số để giúp các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, các đơn vị liên quan hợp lý hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả, cung cấp quản lý và giám sát tốt hơn kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Qua hơn một (01) năm triển khai thực hiện, đến nay Hoạt động đã hoàn thành Phiên bản 1.0, tạo tiền đề thuận lợi cho các bước triển khai tiếp theo với việc số hoá trong công tác quản lý KCHT các tuyến đường sắt trong phạm vi cả nước. Ngày 11/07/2023, Cục ĐSVN đã phối hợp với PMC/A4T tổ chức thành công Sự kiện công bố Phiên bản 1.0 VNRA-MIS, được các bên liên quan đánh giá cao kết quả bước đầu thực hiện.

Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn thu thập, nhập dữ liệu, tích hợp toàn bộ dữ liệu tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt trên các tuyến đường sắt quốc gia của 32 đơn vị thuộc Tổng công ty ĐSVN vào hệ thống VNRA-MIS.

Kế hoạch triển khai tiếp theo:

+ Tháng 1-2/2024: Tiếp tục nâng cấp hệ thống; Chuẩn hóa và nhập toàn bộ dữ liệu.

+ Tháng 3/2024: Hoàn chỉnh hệ thống với đầy đủ dữ liệu; Đào tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống.

+ Tháng 4-5/2924: Chuyển giao và kết thúc dự án.