http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 05/07/2023

Tài liệu VNRA MIS

Tài liệu cuộc họp công bố kết quả thực hiện phiên bản 1.0 VNRA-MIS và kế hoạch triển khai tiếp theo