http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 30/09/2021

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Ngày 30/9/2021, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

File đính kèm: QĐ_1740.BGTVT.pdf hướng_dẫn_tam_thời_theo_QĐ_1740.pdf