http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 02/10/2018

Lấy ý kiến đối với Dự thảo (lần 3) “Quy chuẩn KTQG về thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động”.

File đính kèm: Dự_thảo_Quy_chuẩn_ĐN_CBTĐ_(lần_2).doc Dự_thảo_Quy_chuẩn_ĐN_CBTĐ_(lần_3)_trình_Bộ_GTVT_24-9-2018.doc Giải_trình,_hoàn_chỉnh_Dự_thảo_(lần_3)_ngày_24-09-2018.docx