http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 06/03/2018

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Đường sắt.

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Đường sắt.
Bộ GTVT vừa có Quyết định số 263/QĐ-BGTVT thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Đường sắt.

Theo đó, Ban soạn thảo gồm 40 thành viên do Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể làm Trưởng Ban, có nhiệm vụ tổ chức việc soạn thảo và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ soạn thảo Dự thảo Luật; xem xét, thông qua đề cương chi tiết Dự thảo Luật; thảo luận về nội dung của dự thảo văn bản, tờ trình, nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bảo đảm các quy định của dự thảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của Dự thảo với hệ thống pháp luật; bảo đảm tính khả thi của văn bản.

Trưởng Ban soạn thảo có nhiệm vụ thành lập Tổ biên tập giúp việc cho Ban soạn thảo và chỉ đạo Tổ biên tập biên soạn và chỉnh lý dự thảo văn bản; tổ chức các cuộc họp và các hoạt động khác của Ban soạn thảo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban soạn thảo.

Thành viên Ban soạn thảo có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban soạn thảo, chịu trách nhiệm về chất lượng, tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi của các nội dung được phân công trong dự thảo văn bản và tiến độ xây dựng dự thảo văn bản; trường hợp vì lý do khách quan mà không tham dự được thì phải có ý kiến góp ý bằng văn bản.

Tổ biên tập gồm 49 thành viên, do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công làm Tổ trưởng, có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định.

Đồng thời, thực hiện các công việc cụ thể sau: Hoàn thiện Dự thảo Luật và các báo cáo theo quy định; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban soạn thảo về việc tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật; Tổ trưởng Tổ biên tập có trách nhiệm báo cáo Trưởng ban Ban soạn thảo về tình hình soạn thảo Dự thảo Luật; Thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Tổ biên tập và chịu sự phân công của Tổ trưởng Tổ biên tập.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Luật được Quốc hội thông qua.

Nguồn: Mt.gov.vn