http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 24/10/2023

Biểu mẫu và Hướng dẫn nhập dữ liệu Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý KCHTĐS (VNRA-MIS)” thuộc Hợp phần B Chương trình A4T

File đính kèm: 2371.CDSVN.pdf Template_23102023.rar