http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 11/01/2017

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa phát động thi đua trong toàn Ngành GTVT

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa phát động thi đua trong toàn Ngành GTVT
Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của Ngành GTVT năm 2017 và các năm tiếp theo, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ GTVT sáng nay (10/1/2017), thay mặt Bộ GTVT và Công đoàn GTVT Việt Nam, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa phát động thi đua trong năm 2017 tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động toàn ngành phát huy truyền thống 71 năm “Đi trước mở đường”, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa  phát động chủ đề thi đua chung của toàn Ngành là: “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp”.


Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa phát động năm thi đua 2017
tới toàn thể CBCNVC-LĐ ngành GTVT

Qua đó, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa yêu cầu các phong trào thi đua phải đảm bảo các mục tiêu thực sự thiết thực và hiệu quả, tạo sự thay đổi mạnh mẽ về chất của phong trào. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người lao động, góp phần xây dựng hình ảnh người lao động ngành GTVT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

“Các phong trào thi đua phải tạo sự chuyển biến cả trong nhận thức và hành động, thu hút đông đảo người lao động tham gia vào các phong trào thi đua; Gắn kết phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước, của Ngành, từng cơ quan, đơn vị và các cấp công đoàn”, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa yêu cầu.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ GTVT cũng yêu cầu toàn Ngành thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hưởng ứng cuộc vận động các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “ Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Bên cạnh đó tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; hưởng ứng chương trình “ Thập kỷ vì an toàn giao thông đường bộ 2011-2020” và chủ trương “Siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”;  Thực hiện tốt văn hóa công sở, văn hóa ứng xử trong giao tiếp với phương châm “4 xin” và “4 luôn” trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo hướng hiện đại, văn minh; qua đó đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực, những thói hư, tật xấu; Thường xuyên quan tâm, phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Việc tuyên truyền, học tập và làm theo các tấm gương người tốt, việc tốt tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân - viên chức - lao động ngành GTVT phát triển toàn diện.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa yêu cầu, năm 2017, phong trào thi đua toàn ngành cần tập trung vào 5 nội dung chính là: Tăng cường kỷ cương; Đề cao trách nhiệm đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu; Sáng tạo trong quản lý, sản xuất, kinh doanh; quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào ủng hộ người nghèo, đền ơn đáp nghĩa.

Từ đó, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn xây dựng mục tiêu, nội dung thi đua cụ thể, gắn với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, để phát động các đợt thi đua cho phù hợp; lựa chọn một số công trình, sản phẩm đăng ký chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của ngành; Mỗi đợt thi đua phải có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, chú trọng động viên khen thưởng người lao động trực tiếp.

“Việc xét khen thưởng phải chú ý đến tính thiết thực, hiệu quả kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống người lao động. Kiên quyết xóa bỏ tính phô trương hình thức, kém hiệu quả, lãng phí, bệnh thành tích trong thi đua và khen thưởng”, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

Bộ trưởng giao cho Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Công đoàn GTVT Việt Nam theo dõi, đôn đốc công tác phát động thi đua và tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các đợt thi đua. Đồng thời, lưu ý các cơ quan, đơn vị cần phải giải quyết công tác khen thưởng kịp thời hơn nữa.

“Tôi xin được nhắc lại lời chỉ dạy của Bác Hồ kính yêu “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” để kêu gọi toàn thể CB, CNVC LĐ toàn Ngành phát huy truyền thống 71 năm truyền thống đi trước mở đường, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua trong lao động sản xuất, lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch năm 2017 và Kế hoạch 5 năm 2016-2020”, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước trao tặng nhiều Cờ thưởng, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân, địa phương có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Ngành GTVT trong năm 2016.

Một số hình ảnh các tập thể, cá nhân được khen thưởng:

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT