http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 21/07/2021

Thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng dịch Covid-19 theo chỉ đạo tại Văn bản số 1749/UBND-VX ngày 30/5/2021 của UBND TP. Hồ Chí Minh

File đính kèm: cv_1227.pdf