http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 23/04/2019

Thông báo mời chào hàng

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

                        

Tên bên mời thầu: Cục Đường sắt Việt Nam

   Địa chỉ: số 120 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm - Thành phố: Hà Nội.

Điệnthoại:024.3942754 ;  Fax: 0243.9427551;

E-Mail: cucduongsat@mt.gov.vn; Tài khoản: 9527.1.1017638 tại Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông tin mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: May sắm trang phục thanh tra cho công chức thanh tra Cục Đường sắt Việt Nam năm 2019.

x

 

- Loại gói thầu:

Xây lắp        Mua sắm hàng hóa         Tư vấn        Phi tư vấn        hỗ trợ   

- Gói thầu: tổng số tiền 241,645,800đ (Hai trăm bốn mươi mốt triệu, sáu trăm bốn mươi năm nghìn tám trăm đồng bao gồm 10% thuế VAT).

- Nội dung chính của gói thầu: May sắm trang phục thanh tra cho công chức thanh tra Cục Đường sắt Việt Nam năm 2019.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 tháng

2. Tên Dự án: May sắm trang phục thanh tra cho công chức thanh tra Cục Đường sắt Việt Nam năm 2019.

3. Nguồn vốn: được giao tại Quyết định số 2916/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2018 của Bộ GTVT về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 9 giờ 00 ngày     tháng    năm 2019 đến trước 9 giờ 00 ngày    tháng     năm 2019 (trong giờ hành chính).

  7. Địa điểm phát hành HSYC: số 120 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội.

8. Bán giá 01 bộ HSYC: 1.000.000 đ (Một triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đ (Năm triệu đồng chẵn); theo hình thức đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do Ngân hàng theo pháp luật của Việt Nam.